Kunigo, Sibiro lietuvių sielovadininko Kristupo Švirmicko tėviškė

Tėviškė

2014 metų spalio 30-ąją Varnupių kaime netoli Daukšių atidengtas skulptoriaus Algimanto Sakalausko sukurtas koplytstulpis-paminklas knygnešiui, švietėjui, 1831-ųjų metų sukilimo dalyviui, ilgamečiam Sibiro tremtinių sielovadininkui kunigui Kristupui Marijai Švirmickui minint jo 200-osioms gimimo ir 120-osioms mirties metines.  Paminklas iškilo toje vietoje, kur kažkada stovėjo Švirmickų sodyba-dvarelis.

Šis kunigas už draudžiamos literatūros platinimą buvo ištremtas į Sibirą, kur tapo didžiausios pasaulyje parapijos ganytoju. Kai po amnestijos jam leista grįžti į Tėvynę, kunigas savo valia pasiliko tremtinių kunigu, o 1855 metais jis buvo paskirtas nuolatiniu Irkutsko klebonu ir Sibiro būrių karo kapelionu.

Kai 1887 metais kunigas K. Švirmickas šventė savo 50-ties metų kunigystės jubiliejų, ypatinga Sibiro kunigų dovana jam buvo erškėčiais vainikuota taurė. Popiežius Leonas XIII ta proga atsiuntė jam auksinę taurę ir mišiolą aukso apkaustais. Drauge atsiųstame laiške pavadino jį „katalikų misionierių pasididžiavimu, marijonų papuošalu ir popiežiaus širdies džiaugsmu“.

Kun. K. Švirmickas mirė 1894 metų lapkričio 30 dieną nuo žaizdų, padarytų nežinomų nusikaltėlių. Jis buvo palaidotas nusipelniusių Irkutsko gyventojų panteone, kuris sovietmečiu buvo sunaikintas, o ta vieta paversta Irkutsko centriniu kultūros ir poilsio parku.